Carbon

CarbonDrama
Composer Sam CS
Director R. Srinuvasan
Producer A.Bhagyalakshmi, M.Anandhajothi & R. Srinuvasan
Banner BENCHMARK FILMS
Cast Vidaarth, Dhanya. B, Marimuthu, Munar Ramesh, Ajay Natraj, Vikram Jagadish, Powlin, Vinod